Vad är SubUrbanLab?

Foto: Flickr/Justin Wong

Idag bor hälften av världens invånare i städer och år 2030 förväntas majoriteten av världens invånare vara stadsbor. Att skapa väl fungerande, attraktiva och hållbara städer är således viktigt för att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra möjligheten för kommande generationer att uppfylla sina behov.

Runt om i Europa bedöms fler än 200 miljoner människor bo i ytterstadsområden liknande Sveriges miljonprogram, med stora behov av modernisering och ökad miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Många av dagens urbana utmaningar är särskilt synliga i dessa områden. Segregation är ofta tydlig och en föråldrad stadsplanering bidrar många gånger till otrygga stadsmiljöer.

Vidare har miljonprogrammens byggnader ofta en hög energiförbrukning och saknar modern teknik som skulle kunna minska byggnadernas negativa miljöpåverkan. Omfattande renovering och förnyelse kommer oundvikligen krävas under de kommande åren för att förbättra områdenas hållbarhet, dock saknas inte sällan de nödvändiga medel och investeringarna som behövs. Att fokusera på förnyelsen av dessa områden är därför ett viktigt steg för att utveckla dagens städer till att bli mer attraktiva, hållbara och livskraftiga urbana områden.

Redan idag finns mycket av den teknik och de innovationer som har potential att minska miljonprogrammens miljöpåverkan och bidra till ökad social hållbaret. Samtidigt är det viktigt och nödvändigt att förnyelsen och moderniseringen sker i nära sammarbete med de människor som bor och/eller arbetar i dessa områden.

Då miljonprogramen präglas av många olika utmaningar krävs tvärvetenskaplig forskning och samverkan mellan en mångfald av samhällsaktörer, däribland de boende, i förnyelseprocessen. Men denna samverkan sker inte av sig själv utan mötesplatser och arenor för dialog måste skapas.

Projektet SubUrbanLab kommer att utveckla och använda så kallade Urban Living Labs, det vill säga mötesplatser för innovation som till hjälp av olika metoder och verktyg involverar boende och andra intressenter i planeringen och genomförandet av olika åtgärder för att förnya stadsmiljön. Projektet kommer att använda olika webverktyg (ex. Owela), sociala medier, dialogmöten och andra metoder för att skapa goda mötesplatser och möjligheter till engagemang och delaktighet. Projektets Urban Living Labs kommer att utvecklas i anslutning till förnyelseåtgärder i Alby (Sverige) och Peltosaari (Finland).

Urban Living Lab-metoderna såväl som de planerade och genomförda förnyelsesåtgärderna kommer att utvärderas för att närmare undersöka deras påverkan på och bidrag till en hållbar stadsutveckling. Vidare kommer användningspotentialen för metoderna och åtgärderna runt om i Europa att bedömas. Om försöket faller väl ut kommer Urban Living Labs-metoderna och lärdomarna spridas till andra städer med liknande utmaningar runt om i Europa.

Projektets mål

  1. Att utveckla och implementera Urban Living Lab-metoder (metoder för dialog och delaktighet) för att involvera boende och andra viktiga aktörer för att stärka hållbarheten i miljonprogramsområden.
  2. Att planera och genomföra innovativa förnyelseåtgärder (3 åtgärder i Alby respektive Peltosaari), med hjälp av boende och andra viktiga aktörer, för att stärka hållbarheten i miljonprogramsområden.
  3. Att utvärdera Urban Living Lab-metoden och de planerade åtgärderna utifrån deras bidrag till en hållbar stadutveckling samt uppskatta användningspotentialen runt om i Europa.

På det stora hela önskar projektet svara följande fråga: “Hur kan olika metoder och åtgärder för urban förnyelse och ökad social hållbarhet utvecklas, testas och utvärderas tillsammans med de boende och andra intressenter genom Urban Living Labs för att skapa mer attraktiva, hållbara och livskraftiga urbana områden?”

Faktaruta

Projektpartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Botkyrka kommun, VTT Technical Research Centre of Finland och Riihimäki stad

Coordinator: Riikka Holopainen, D.Sc. (Tech.), Research Team Leader, VTT. email: riikka.holopainen(a)vtt.fi

Tidsomfattning: 3 år (1 april 2013 – 1 april 2016)

Total budget: 1 miljon EUR (varav cirka hälften är bidrag)

Projektet finansieras av VINNOVA och Tekes genom Joint Programming Initiative – Urban Europe.

Vad är Owela?

Owela är en webbaserad mötesplats för innovation och samskapande tillsammans med användare, utvecklare och andra intressenter. Traditionellt har Owela främst använts inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) men fungerar även inom områden som stadsutveckling. Owela erbjuder verktyg och metoder för att förstå de behov och erfarenheter som användare har men även för att tillsammans skapa nya produkter och service.

Owela kan användas som en samskapande mötesplats i hela processen, från de första idéerna till den slutliga produkten eller resultatet, eller endast i vissa utvalda delar av processen (från en vecka till flera månader). Mötesplatsen kan antingen vara öppen för alla som vill delta, eller begränsas till en viss grupp.  Owela kan också göras tillgänglig på många olika språk.

Owela har utvecklats och administreras av VTT Technical Research Centre of Finland.