Pirjo Friedrich

Urban Living Lab – Vad är det?

I projektet SubUrbanLab kommer vi utveckla Urban Living Labs i två miljonprogramsområden, ett i Finland (Peltosaari i Riihimäki stad) och ett i Sverige (Alby i Botkyrka kommun). Med Living Labs menas mötesplatser och metoder som integrerar boende och andra intressenter för att tillsammans utveckla och pröva nya sätt att verka i det dagliga livet. Utvecklingen och forskningen sker i ett ”levande laboratorium” – mitt i människors vardagliga liv.

Living Lab metoder har traditionellt främst använts vid utvecklingen av IKT-tjänster (informations- och kommunikationsteknik). I Europa finns det många områden som kallas Living Labs, där de boende deltar som föregångare i utvecklingen av ny teknik eller nya tjänster.

Med Urban Living Lab menar vi en mötesplats eller ett forum för innovation och dialog i en urban miljö, med fokus på att överbrygga verkliga utmaningar i det urbana området. Urban Living Lab inkluderar följande kännetecken:
– Integrerar forskare, offentliga institutioner, boende och företag för att tillsammans ta fram nya tjänster och åtgärder
– Användarna av de tjänster eller åtgärder som ska utvecklas medverkar aktivt i utvecklingen under hela processen
– Tjänsterna eller åtgärderna utvecklas och utvärderas i det verkliga sammanhang där de ska användas
– Förutom att ta fram konkreta tjänster och åtgärder är syftet att lära av varandra och utbyta kunskap mellan deltagarna
– Aktiviteterna inom Urban Living Lab är uppmuntrande och givande för alla som deltar

I praktiken kommer vi att använda olika samskapande metoder, där deltagarna möts både på riktigt och på Internet,  för att involvera alla berörda aktörer i hela processen, från planering och design till implementering och utvärdering.

2 kommentarer

  1. Interesting! We have a similar kind of project entitled Välittävät Valittavat Verkostot aiming at developing a living lab in Espoon keskus, Espoo in Finland. The project is funded by the Ministry of Environment and managed by Laurea University of Applied Sciences. This area represents the least advantaged part of Espoo City. The project started 9/2013 will continue 12/2015. Let’s be in touch…

    • Thanks for your comment!
      Your project sounds really interesting. We would definitely like to hear more about it, and tell about our work. Let’s be in touch!

      Regards, Maija